Slovensky | English | Magyar


Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia. Prevádzkový poriadok a jeho zmeny schvaľuje rozhodnutím miestne príslušný orgán štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva.

Povinnosť fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vypracovať a predložiť na schválenie orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok; to neplatí, ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nemá zriadenú prevádzkáreň v náležitostiach § 17 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ je povinný dodržiavať schválený prevádzkový poriadok podľa zákona!

Ten, kto poruší schválený prevádzkový poriadok, sa dopúšťa priestupku, orgán verejného zdravotníctva mu môže uložiť vysokú pokutu. Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ak nepredloží na posúdenie orgánu verejného zdravotníctva návrh na schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku, za čo môže orgán verejného zdravotníctva uložiť taktiež vysokú pokutu.

V rámci spoločného stravovania je nevyhnuté klásť dôraz na prevenciu a vylúčenie všetkých negatívnych vplyvov na zdravotnú neškodnosť požívatín a surovín už v priebehu výroby. Tieto požiadavky spĺňa nový prístup ku kontrole hygieny požívatín – HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body). Tento systém vyjadruje dve dôležité charakteristiky – analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej bezchybnosti určitého potravinárskeho výrobku alebo pokrmu a identifikáciu kritických a zároveň ochranných (ovládacích) bodov v priebehu výroby, spracovania, skladovania, prepravy, distribúcie požívatín a spracovania požívatín na pokrm. Prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia (zariadenia spoločného stravovania) je povinný postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe.

Správna výrobná prax je súhrn opatrení, spôsob výroby a manipulácie s potravinami z hľadiska jej optimalizácie a minimalizovania zdravotných rizík. HACCP je systém činností, ktorými sa zisťuje a zabezpečuje miera nebezpečenstva vzniku zdravotnej škodlivosti potravín a ktorými sa ustanovujú preventívne opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly a ovládania konkrétneho technologického alebo pracovného postupu súvisiaceho s výrobou, manipuláciou alebo uvádzaním potravín do obehu. Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách boli vypracované „Zásady správnej výrobnej praxe“ (SVP), postup orgánov potravinového dozoru nad ich dodržiavaním s cieľom zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, uspokojenia výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík. SVP vo výrobe potravín sa považuje za súčasť systému zabezpečovania kvality a kontroly kvality. Správna výrobná prax nadobudla účinnosť 1.1.2000.

Dokumentácia správnej výrobnej praxe
Na uplatňovanie zásad správnej výrobnej praxe výrobca potravín spracúva dokumentáciu, ktorou sa rozumejú príkazy, smernice a predpisy v záujme zabezpečenia kvalitného, správneho a bezporuchového stavu procesov vedúcich k výrobe kvalitných a zdravotne neškodných potravín. Dokumentácia obsahuje:
 • pracovný postup,
 • technický a technologický predpis,
 • výrobný postup,
 • normy obsluhy strojov a zariadení,
 • hygienický režim a sanitačný program,
 • metrologický program,
 • projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín,
 • ďalšie príkazy, smernice a predpisy.
Vypracovávame prevádzkové poriadky pre činnosti

a) zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom
(osobné služby obyvateľstvu):
 • kozmetika
 • kaderníctvo
 • manikúra
 • masáže
 • nastreľovanie náušníc
 • pedikúra
 • permanentný make-up
 • sauna
 • solárium
 • tetovanie
b) zdravotnícke zariadenia – štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia:
 • ambulancia
 • zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • stacionár
 • spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
 • agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • záchranná služba a dopravná zdravotná služba
 • lekárne
c) ubytovacie zariadenia, hotely
d) stravovacie zariadenia
e) bazény, vírivky, plavárne, kúpaliská
f) pohrebná služba, pohrebisko
g) prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormi
podľa nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pre pracoviská:
 • stolárstvo
 • autoservis (striekanie karosérií)
 • tlačiareň
 • foto prevádzky
 • laboratórium
 • zubná technika
 • lekáreň
 • pracoviská ktoré používajú laser
 • zámočníctvo
 • kovovýroba
 • čistiareň
 • práčovňa
 • oprava obuvi
 • drogéria
h) prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou hluku podľa §§ 3, 12 nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

i) posúdenie zdravotných a bezpečnostných podmienok pri práci s bremenami podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
j) sanitačný poriadok (napr. čerpacie stanice a pod.)
k) správna výrobná prax a HACCP: stravovacia prevádzka


Podmienky:
 • Doba dodania je do 2 týždňov po prijatí objednávky, vyplnení informačného formuláru, po odsúhlasení nášho návrhu a zaplatení zálohy (50% z ceny)
 • Štandardne dodanie v 2+1 vyhotoveniach (hrebeňová väzba); za príplatok ďalšie vyhotovenie
 • Ponúkame expresné dodanie do 3 pracovných dní za príplatok 50% z ceny
 • Dodanie osobne, poštou (dobierka)
Meranie škodlivých faktorov pracovného prostredia

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ) vykonávame meranie škodlivých faktorov pracovného prostredia (hluk, prach, vibrácie, pevné aerosoly, mikroklíma, chemické faktory, atď.) na území Bratislavského kraja. V iných krajoch SR zabezpečujeme merania prostredníctvom organizácii, ktoré sú držiteľmi potrebného oprávnenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Súčasťou činnosti je aj hodnotenie zdravotných dopadov z expozície - vypracovanie posudkov o riziku, ktorého záver je aj kategória pracovnej činnosti nebezpečného faktora v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.

Otváracie hodiny - Kontakt

Po. - Pi. 8:15 - 20:15

(podľa objednávky)
0908 365 500
0910 330 425
Nájdete nás na adrese:
Mozartova 21, 811 02 Bratislava
(vchod z Bartókovej)
Zobraziť na mape>>

Napíšte nám:otázky a nápady...